<pre id="j5j9l"></pre>
   <pre id="j5j9l"><del id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></del></pre>
   <pre id="j5j9l"></pre>

   <p id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></ruby></p>
    <p id="j5j9l"></p>

     <p id="j5j9l"></p>
     <pre id="j5j9l"></pre><noframes id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"></ruby>

       > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
       Nho?m chuyên gia qu??c tê? T?? ch??c Y tê? Thê? gi??i se? ?ê?n Vu? Ha?n va?o nga?y 14/1
        M?i nh?t:2021-01-14 18:12:56   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Nho?m chuyên gia qu??c tê? truy xua?t ngu??n g??c vi-ru?t nCOV c?a T?? ch??c Y tê? Thê? gi??i se? ?ê?n Trung Qu??c kha?o sa?t va?o nga?y 14/1, cùng ca?c nha? khoa ho?c Trung Qu??c tiê?n ha?nh nghiên c??u khoa ho?c vê? truy xua?t ngu??n g??c vi-ru?t nCOV. M??i ?ay, ca?c quan ch??c nhi?u b? nga?nh Chi?nh phu? Trung Qu??c cho biê?t, Trung Qu??c s??n sa?ng tiê?p tu?c triê?n khai h??p ta?c ch??t che? v??i T?? ch??c Y tê? Thê? gi??i va? chuyên gia qu??c tê?, go?p pha?n va?o truy xua?t ngu??n g??c vi-ru?t nCOV trên toa?n ca?u.

       Nga?y 13/1, Ng???i pha?t ng?n, Vu? pho? Vu? Tuyên truyê?n U?y ban Y tê? va? S??c khoe? nha? n???c Trung Qu??c Mê? Phong cho bi?t: “Nho?m chuyên gia qu??c tê? T?? ch??c Y tê? Thê? gi??i se? ?ê?n Vu? Ha?n va?o nga?y 14/1, theo quy ?i?nh cu?a biê?n pha?p pho?ng ch??ng di?ch COVID-19 cu?a nha? n???c Trung Qu??c, nho?m chuyên gia qu??c tê? tr???c hê?t pha?i ca?ch ly theo quy ?i?nh, trong th??i gian na?y, ca?c nha? khoa ho?c va? chuyên gia y tê? Trung Qu??c s? cu?ng chuyên gia qu??c tê? trao ???i sau s??c qua hình th?c tr?c tuy?n”.

       Tr???c ?o?, Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c Triê?u La?p Kiên cu?ng cho biê?t, kê? t?? khi bu?ng pha?t di?ch COVID-19 ?ê?n nay, Trung Qu??c v??i tha?i ??? m?? c??a, minh ba?ch va? có tra?ch nhi?m, gi?? trao ???i va? h??p ta?c ch??t che? vê? truy xua?t ngu??n g??c vi-ru?t nCOV v??i T?? ch??c Y tê? Thê? gi??i.

       白山人民广播电台_白山广播网