<pre id="j5j9l"></pre>
   <pre id="j5j9l"><del id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></del></pre>
   <pre id="j5j9l"></pre>

   <p id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></ruby></p>
    <p id="j5j9l"></p>

     <p id="j5j9l"></p>
     <pre id="j5j9l"></pre><noframes id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"></ruby>

       > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
       L???ng tiêm v??c-xin ta?i Trung Qu??c v???t qua? 10 triê?u liê?u, ty? lê? ba?o h?? cu?a v??c-xin ng??a COVID-19 do Trung Qu??c sa?n xua?t ?a?t 91,25%
        M?i nh?t:2021-01-14 18:07:09   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Nga?y 13/1, C? ch? liên h?p phòng ch?ng ki?m soát di?ch COVID-19 Qu??c vu? viê?n Trung Qu??c t?? ch??c ho?p ba?o. Pho? Giám ??c Trung tam Kiê?m soa?t và phòng ng?a bê?nh ta?t Trung Qu??c Phùng T?? Ki?n cho bi?t, hiê?n nay Trung Qu??c ?ang trong tình tr?ng bùng phát c?c b? và r?i rác nhi?u n?i, Trung Qu??c ?a? b?? tri? ca?c biê?n pha?p pho?ng ng??a di?ch bê?nh tái bùng phát trong mu?a ??ng n?m nay va? mu?a xuan n?m t??i.

       ????c biê?t, t?? nga?y 15/12 th??c hi?n c?ng ta?c tiêm v??c-xin cho nhóm ng???i tro?ng ?iê?m ??n nay, l???ng tiêm v??c-xin hiê?n nay ?a? v???t qua? 10 triê?u liê?u.

       Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? C?ng ty TNHH C?ng ngh? sinh ho?c Sinovac Trung Qu??c Doa?n Vê? ??ng cho biê?t, v??c-xin ng??a COVID-19 cu?a c?ng ty này ?a? la?n l???t triê?n khai nghiên c??u lam sa?ng giai ?o?n III ta?i ca?c n???c Bra-xin, Th?? Nhi? Ky?, In-??-nê-xi-a, Chi-lê, v.v., trong ?o?, ty? lê? ba?o h?? ta?i Th?? Nhi? Ky? ?a?t 91,25%.

       白山人民广播电台_白山广播网