<pre id="j5j9l"></pre>
   <pre id="j5j9l"><del id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></del></pre>
   <pre id="j5j9l"></pre>

   <p id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></ruby></p>
    <p id="j5j9l"></p>

     <p id="j5j9l"></p>
     <pre id="j5j9l"></pre><noframes id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"></ruby>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       Tiêm v??c-xin Trung Qu??c? “Vang, t?i s??n sa?ng”.
        M?i nh?t:2021-01-14 17:59:03   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa xa?: T?? khi bu?ng pha?t di?ch COVID-19, Trung Qu??c d??c hê?t s??c triê?n khai nghiên c??u pha?t triê?n v??c-xin, ti?ch c??c thu?c ?a?y h??p ta?c qu??c tê? pho?ng, ch??ng di?ch bê?nh, kiên ?i?nh th??c hiê?n cam kê?t coi v??c-xin la? sa?n pha?m c?ng c??ng toa?n ca?u.

       Ti?nh ?ê?n th??i ?iê?m na?y, s?? liê?u thi? nghiê?m lam sa?ng cho tha?y, v??c-xin ng??a COVID-19 cu?a Trung Qu??c co? ti?nh an toa?n va? hiê?u qua? t??ng ???i t??t. Ca?c n???c ???ng loa?t g??i g??m hy vo?ng va?o v??c-xin Trung Qu??c.

       M??i ?ay, tra? l??i pho?ng va?n cu?a t?? “Th??ng ba?o” Pê-ru vê? liê?u co? kê? hoa?ch tiêm v??c-xin cu?a Ta?p ?oa?n SinoPharm Trung Qu??c s??p va?n chuyê?n t??i n???c na?y hay kh?ng, T??ng th??ng Pê-ru Sagasti tra? l??i: “Vang, t?i s??n sa?ng”.

       Nga?y 6/1, ?ng Sagasti tuyên b??, Pê-ru va? Ta?p ?oa?n SinoPharm Trung Qu??c ?a? ?a?t ????c tho?a thua?n mua v??c-xin ba?t hoa?t ng??a COVID-19 do Ta?p ?oa?n na?y nghiên c??u pha?t triê?n, 1 triê?u liê?u v??c-xin ???t ?a?u se? va?n chuyê?n t??i Pê-ru va?o cu??i tha?ng 1.

       T??ng th??ng Xay-sen nga?y 10/1 ?a? tiêm v??c-xin cu?a Ta?p ?oa?n SinoPharm Trung Qu??c, b??ng ha?nh ???ng th??c tê? ch??ng minh lo?ng tin cu?a ?ng ???i v??i v??c-xin Trung Qu??c.

       Cu?ng nga?y, B?? tr???ng Y tê? Gioo?c-?a-ni c?ng khai cho biê?t, Thu? t???ng Gioo?c-?a-ni va? nhiê?u b?? tr???ng ?ê?u ?a? tiêm v??c-xin ng??a COVID-19 cu?a Ta?p ?oa?n SinoPharm.

       Ngoa?i ra, nga?y 26/9 n?m ngoa?i, Hoa?ng Tha?i t??, Thu? t???ng Ba-ranh ?a? tiêm v??c-xin ng??a COVID-19 cu?a Ta?p ?oa?n SinoPharm Trung Qu??c ?ang trong thi? nghiê?m lam sa?ng giai ?oa?n III v??i t? ca?ch ti?nh nguyê?n viên.

       V??c-xin ng??a COVID-19 do Trung Qu??c nghiên c??u pha?t triê?n ?a? ????c chi?nh th??c phê chua?n s?? du?ng ta?i Ai-ca?p va? In-??-nê-xi-a. Tr???c ?o?, Ca?c Tiê?u v??ng qu??c A-ra?p Th??ng nha?t va? Ba-ranh ?a? xem xe?t va? phê chua?n v??c-xin Trung Qu??c chi?nh th??c ??ng ky? niêm yê?t theo tiêu chua?n ky? thua?t liên quan cu?a T?? ch??c Y tê? thê? gi??i.

       Ngoa?i ra, nhiê?u n???c va? vu?ng la?nh th?? g??m Bra-xin, Tha?i Lan, U-crai-na tuyên b?? ???t mua v??c-xin ng??a COVID-19 v??i Trung Qu??c.

       白山人民广播电台_白山广播网